Privacybeleid vanRawnice

Verklarende woordenlijst en juridische bevoegdheid

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie die een directe of indirecte correlatie heeft met de gebruiker die nuttig is voor de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon.

Metrische gegevens

Elke vorm van informatie die automatisch wordt verzameld via Rawnice (of services van derden die in Rawnice worden gebruikt), inclusief: IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die Rawnice gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van de verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is ontvangen, het land van herkomst, informatie die inherent is aan de browser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt voor de toegang, gegevens die inherent zijn aan de bezoektijden van pagina's en andere parameters over de besturingssysteem van het apparaat en / of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De klant die de Rawnice-website en bedrijfsoplossingen gebruikt.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De betrokkene of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligings- en coderingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van Rawnice. De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van Rawnice.

Rawnice (of deze service)

De manier waarop de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt, zijn met andere woorden gezamenlijk het bedrijf en de inherent geleverde diensten.

Onderhoud

De reeks diensten die door Rawnice worden geleverd zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site / applicatie.

Europese Unie (of EU) en Europese Economische Ruimte (of EER)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

 

Cookies

Een IT-technologie die wordt gevormd door kleine sets gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

 

Legale informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op Rawnice, tenzij anders vermeld in dit document.

 

Eigenaar en gegevensbeheerder

Helene Arvidsson

E-mailadres eigenaar: Info@rawnice.com

 

Verzamelde data

Rawnice verzamelt verschillende soorten gegevens, direct of indirect, waaronder: e-mailadres, naam, telefoonnummer, cookies, metrische gegevens, gegevens die worden gecommuniceerd tijdens het gebruik van de service en andere verschillende soorten gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces en het aankoopproces.

 

De volledige details van elk type verzamelde Persoonsgegevens zijn beschikbaar in de specifieke secties van dit document of in de specifieke teksten over het privacybeleid die worden verstrekt door bronnen van derden.

 

Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door u worden verstrekt of, in het geval van metrische gegevens, automatisch worden verzameld door uw interne technologieën of technologieën van derden. Tenzij anders aangegeven, is de volledige set vereiste gegevens verplicht en begrijpt de gebruiker dat elke weglating kan leiden tot een storing of een totale onmogelijkheid om de Service te leveren.

In gevallen waarin Rawnice uitdrukkelijk verklaart dat bepaalde gegevenssets niet verplicht of strikt noodzakelijk zijn voor de werking, kunnen Gebruikers er bewust voor kiezen om ze niet te melden, zonder dat dit enige consequentie of beperking heeft in het gebruik van de Dienst.

Het specifieke gebruik van Cookies - of andere vergelijkbare trackingtools - door Rawnice of door middelen van derden die door Rawnice worden gebruikt, is om de door U gevraagde Dienst te leveren, naast andere aanvullende doeleinden die in het specifieke Cookiebeleid worden vermeld, indien van toepassing.

 

U bent verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepost of gedeeld via Rawnice en u bevestigt dat u de toestemming van een derde partij heeft om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

 

Methoden en plaats van gegevensverwerking

Verwerkingsmethoden

De verantwoordelijke voor de verwerking neemt specifieke veiligheidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang door derden, openbaarmaking van gegevens, wijziging of vernietiging van de gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitsluitend uitgevoerd door middel van computer- en telematicadragers voor de beschreven doeleinden.

 

Soms kunnen de datasets toegankelijk zijn voor andere soorten gegevensverwerkers die betrokken zijn bij de bedrijfsactiviteiten van Rawnice, zoals administratie, verkoop, marketing en juridische afdelingen. Op andere momenten kunnen de datasets worden verstrekt aan externe partijen zoals externe leveranciers, expediteurs, computerbedrijven en hostingproviders. Een lijst van deze leveranciers kan te allen tijde worden opgevraagd bij de verantwoordelijke voor de verwerking, zonder opgaaf van reden.

 

 

Wettelijke basis van verwerking

De gegevensbeheerder kan persoonsgegevens met betrekking tot gebruikers verwerken als een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

 • Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder sommige wetgevingen kan het de gegevensbeheerder worden toegestaan ​​om persoonlijke gegevens te verwerken totdat de gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking ("opt-out"), zonder afhankelijk te zijn van toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt;
 • het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
 • de verwerking heeft betrekking op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is toegekend;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd door de eigenaar of door een derde partij.

De gegevensbeheerder zal echter beschikbaar zijn om te helpen bij het verduidelijken van de specifieke toegepaste rechtsgrond en, in het bijzonder, of het verstrekken van de reeks persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is.

 

Plaats van verwerking

De gegevens worden verwerkt op het hoofdkantoor van de eigenaar en op elke andere plaats waar de onderwerpen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Gegevensoverdrachten, afhankelijk van het rechtsgebied en de locatie van de gebruiker, kunnen resulteren in een andere gegevensoverdracht dan in uw land. U hebt ook het recht om de rechtsgrondslag voor de doorgifte te kennen, in het bijzonder of deze buiten de EER zal plaatsvinden of buiten landen waar het internationaal recht niet van toepassing is.

 

 

Bewaartijd van verwerkte gegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens worden bewaard om te voldoen aan fiscale of wettelijke vereisten waaronder de gegevensbeheerder opereert.

 

De doeleinden van de gegevensverwerking

De volledige set gebruikersgegevens wordt verzameld om de gegevensbeheerder en het bedrijf in staat te stellen hun diensten te verlenen, en voor de volgende doeleinden: contact opnemen met de gebruiker, metrische analyse, interactie met de e-mail van de gebruiker, interacties met het Shopify-platform. Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke verwerkingsdoeleinden en de specifieke persoonlijke gegevens die voor dergelijke doeleinden worden gebruikt in de respectievelijke secties van dit document.

 

 

Gedetailleerde informatie over de verwerking en verzameling van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden en door de volgende diensten:

 

 • Contact opnemen met de gebruiker

  Contactformulier (Mailchimp & Privy)
  Door het contactformulier in te vullen met uw gegevens (waarvoor het uw exclusieve verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat deze correct en intact zijn), machtigt de gebruiker Rawnice om dergelijke gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of elk ander soort verzoek. , zoals aangegeven in de titel van het formulier.
  Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres, voornaam.
 • Orderbeheer

  Bestelformulier (lopend)
  Door het bestelformulier met uw gegevens in te vullen, geeft de gebruiker Rawnice toestemming om de verzamelde gegevens zoals bezorginformatie, e-mail, naam, adres, telefoonnummer voor zakelijke doeleinden te gebruiken.
  Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer, bestelinformatie, adres.

  Shopify
  Deze bron vertegenwoordigt onze service-hostingprovider.

  Gegevensoverdracht buiten de EU
  De Eigenaar mag Persoonsgegevens die zijn verzameld binnen de EU en EER alleen doorgeven aan derde landen (d.w.z. elk land dat geen deel uitmaakt van de EER) alleen op grond van een specifieke wettelijke basis. Een dergelijke gegevensoverdracht is gebaseerd op een van de hieronder beschreven rechtsgrondslagen.
  Gebruikers kunnen bij de Eigenaar navragen welke rechtsgrond van toepassing is op welke specifieke dienst.
  Andere wettelijke basis voor gegevensoverdracht naar het buitenland (Rawnice)
  Als er geen andere rechtsgrondslag van toepassing is, worden Persoonsgegevens alleen overgedragen van de EER naar derde staten en rechtsgebieden als aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • de doorgifte is onmisbaar voor de uitvoering van een contract tussen de gebruiker en de gegevensbeheerder;
  • de doorgifte is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract dat in het belang van de gebruiker is gesloten tussen de gegevensbeheerder;
  • de doorgifte is strikt noodzakelijk om gewichtige redenen van algemeen belang;
  • de doorgifte is onmisbaar voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, juridische procedures en processen;

de doorgifte is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van andere personen te beschermen, wanneer de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is om toestemming te geven.

Gegevensoverdracht naar landen die Europese normen garanderen (Rawnice)

Als dit de wettelijke basis is, wordt de overdracht van Persoonsgegevens van de EU naar derde landen uitgevoerd volgens een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

 • De Europese Commissie neemt adequaatheidsbeslissingen voor specifieke landen wanneer zij van mening is dat zij adequate beschermingsnormen hebben en bieden voor de verwerking van persoonsgegevens die vergelijkbaar zijn met die welke zijn vastgelegd in de relevante EU-wetgeving. Gebruikers kunnen een bijgewerkte lijst van alle adequaatheidsbesluiten vinden die op de website van de Europese Commissie is gepubliceerd.

  Gegevensoverdracht naar het buitenland op basis van toestemming (Rawnice)
  Als dit de rechtsgrondslag is, zullen de persoonsgegevens van gebruikers alleen worden overgedragen van de EU naar derde landen als de gebruiker expliciet heeft ingestemd - na te zijn geïnformeerd over de mogelijke risico's als gevolg van het ontbreken van een adequaatheidsbesluit en adequate waarborgen - met dergelijke Een transfer. In dergelijke gevallen zal de Eigenaar de Gebruikers naar behoren informeren en hun uitdrukkelijke toestemming verkrijgen via Rawnice.

 

Meer informatie over persoonlijke gegevens

 

 • Online goederen en diensten verkopen
  De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verlenen of goederen te verkopen, inclusief betaling en eventuele levering.
 • De persoonlijke gegevens die worden verzameld om de betaling te voltooien, kunnen de creditcard, de bankrekening die voor de overboeking is gebruikt, of een ander bedoeld betalingsmiddel zijn. Het soort gegevens dat door Rawnice wordt verzameld, is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.
 • Analyse en voorspellingen op basis van de gebruikers Gegevens ("Profilering")
  De Eigenaar kan de Persoonsgegevens en Gebruiksgegevens die via Rawnice zijn verzameld, gebruiken om gebruikersprofielen te maken of bij te werken. Dit type gegevensverwerking stelt de eigenaar in staat om de keuzes, voorkeuren en het gedrag van de gebruiker te evalueren voor de doeleinden die in het respectieve gedeelte van dit document worden beschreven.
 • Gebruikersprofielen kunnen ook worden gemaakt met behulp van geautomatiseerde tools zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden geleverd. Om meer te weten te komen over de uitgevoerde profileringsactiviteiten, kunnen gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.
 • De Gebruiker heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen dit soort profilering. Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe hij deze kan uitoefenen, wordt de Gebruiker verzocht het deel van dit document te raadplegen waarin de rechten van de Gebruiker worden uiteengezet.
 • Persoonlijke gegevens verzameld via andere bronnen dan de gebruiker
  Het is mogelijk dat de Eigenaar van Rawnice op legitieme wijze Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers heeft verzameld zonder hun medeweten door ze te hergebruiken of te betrekken van derden op de gronden die worden vermeld in de sectie die de wettelijke basis van de verwerking specificeert.
 • Als de eigenaar op een dergelijke manier persoonlijke gegevens heeft verzameld, kunnen gebruikers specifieke informatie over de bron vinden in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de eigenaar.
 • De service is niet gericht op kinderen onder de 13 jaar
  Gebruikers verklaren dat ze volwassen zijn volgens hun toepasselijke wetgeving. Minderjarigen mogen Rawnice alleen gebruiken met de hulp van een ouder of voogd. In geen geval mogen personen onder de 13 jaar Rawnice gebruiken.

De rechten van gebruikers onder de AVG

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming op elk moment intrekken.Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens.Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Verdere details worden verstrekt in het speciale gedeelte hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens.Gebruikers hebben het recht om te vernemen of Gegevens worden verwerkt door de Eigenaar, om vrijgave te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Verifieer en zoek rectificatie.Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren.
 • Beperk de verwerking van hun gegevens.Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens niet verwerken voor een ander doel dan deze op te slaan.
 • Laat hun persoonlijke gegevens verwijderen of anderszins verwijderen.Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om van de Eigenaar het wissen van hun Gegevens te verkrijgen.
 • Ontvang hun gegevens en laat deze overbrengen naar een andere controller.Gebruikers hebben het recht om hun gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze ongehinderd naar een andere controller te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, op een contract waarvan de gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen.Gebruikers hebben het recht om een ​​claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

In het geval van gegevensverwerking in het algemeen belang, bij de uitoefening van de officiële bevoegdheid van de gegevensbeheerder, kan de gebruiker bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een geldige reden voor bezwaar op te geven.

 

In geval van bezwaren tegen behandeling voor directmarketingdoeleinden, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen een dergelijke behandeling zonder opgaaf van redenen.

 

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

 

Cookie beleid

Rawnice kan cookies gebruiken, een gedeelte van tekst (code) geïnstalleerd in de browser die de gegevensbeheerder goed helpen bij de juiste levering van de Service voor de beschreven doeleinden. Voor bepaalde doeleinden waarvoor cookies worden geïnstalleerd, is de toestemming van de gebruiker rechtstreeks van de gebruikssite vereist. In het geval dat de installatie van Cookies is gebaseerd op toestemming, kan deze toestemming op elk moment vrij worden ingetrokken/geweigerd door de instructies in dit document op te volgen, afhankelijk van de gebruikte webbrowser.

Technische en statistische cookies

 • Strikt noodzakelijk Cookies
  Dubai Net Solutions gebruikt Cookies om de sessie van de Gebruiker op te slaan en te onthouden en om andere diensten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van Dubai Net Solutions, bijvoorbeeld met betrekking tot de distributie van verkeer.
 • Statistische cookies
  Dubai Net Solutions gebruikt cookies om uw browsevoorkeuren op te slaan en uw surfervaring te optimaliseren. Er kunnen bijvoorbeeld cookies worden opgenomen die uw voorkeuren kunnen opslaan met betrekking tot de gebruikte taal, schermresolutie, valuta en andere gegevens met betrekking tot uw directe gebruik van de site.

Andere cookies en derden Cookies

Sommige van de onderstaande diensten verzamelen de juiste statistische gegevens in anonieme en geaggregeerde vorm.

Deze services kunnen ook de navigatiegewoonten van de Gebruiker volgen, zonder de specifieke sessie anoniem en geaggregeerd te declareren.
Deze cookies worden geleverd door: Mailchimp, Privy.

 

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

 

Juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen voor juridische doeleinden worden gebruikt door de verwerkingsverantwoordelijke in een rechtbank of op de juridische plaatsen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van Rawnice of de gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar op verzoek van de overheid van de eigenaar kan worden verplicht om persoonsgegevens te onthullen.

 

Aanvullende informatie over de persoonsgegevens van gebruikers

Naast de bovengenoemde secties kan Rawnice aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten en het verzamelen/verwerken van persoonsgegevens op verzoek.

 

Systeemlogboeken en -onderhoud

Voor bedrijfs- en onderhoudsdoeleinden kunnen Rawnice en alle services van derden bestanden verzamelen die interactie met Rawnice (Systeemlogboeken) registreren en andere persoonsgegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel gebruiken.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen/verbeteringen/verwijderingen/aanvullingen/toevoegingen aan dit juridisch document aan te brengen door gebruikers op deze pagina of eventueel binnen de site op de hoogte te stellen. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u deze pagina regelmatig controleert, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging hieronder.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten die op basis van toestemming van de Gebruiker worden uitgevoerd, zal de gegevensbeheerder waar nodig nieuwe toestemming van de Gebruiker verzamelen.

Laatste update: 25 mei 2018