Sekretesspolicy förRawnice

Ordlista och rättslig behörighet

Personuppgifter (eller data)

All information, som har en direkt eller indirekt korrelation med användaren som är användbar för identifiering eller identifierbarhet av en fysisk person.

Nyckeltalsdata

All slags information som samlas in automatiskt via Rawnice (eller tredjepartstjänster som används i Rawnice), inklusive: IP-adresser eller domännamn på de datorer som används av de användare som använder Rawnice, URI-adresserna (Uniform Resource Identifier), tiden för begäran, den metod som använts för att lämna in begäran till servern, storleken på den fil som mottagits som svar, ursprungsland, information som är inneboende i webbläsaren och operativsystemet som används för åtkomst, data som är inbyggda i webbläsaren och det operativsystem som används för åtkomst, data som är inbyggda i webbläsare och operativsystem som används för åtkomst, data som är inbyggda i webbläsaren och andra operativsystem som används för åtkomst, data som är inbyggda i webbläsaren och andra operativsystem som används för åtkomst, data som är inbyggda i webbläsarens och / eller användarnas IT-miljö.

Användare

Kunden använder Rawnice webbplats och affärslösningar.

Dataämne

Det naturliga ämne som den personliga referenska referera till.

Datastyrenhet (eller Ägare)

Ämnet eller den juridiska personen, den offentliga myndigheten, det organ eller andra organ som, ensamt eller tillsammans med andra, bestämmer syftet med och medlen för behandlingen av personuppgifter, inbegripet säkerhets-och krypteringsåtgärder för verksamheten och användningen av Rawnice. Om inget annat anges, är ägaren till Rawnice skyldig.

Rawnice (eller denna tjänst)

Det sätt på vilket användaruppgifterna för användaren samlas in och bearbetas, med andra ord, är kollektivt verksamheten och dess inneboende tjänster.

Delgivning

Den uppsättning tjänster som tillhandahålls av Rawnice enligt beskrivningen i relativa termer (om sådana finns) och på denna plats / ansökan.

Europeiska unionen (eller EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (eller EES)

Om inte annat anges, omfattar alla hänvisningar som görs i detta dokument till Europeiska unionen alla aktuella medlemsstater till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Kakor

En IT-teknik som bildats av en liten uppsättning data som lagras i användarens enhet.

 

Rättslig information

Denna sekretessförklaring har utarbetats på grundval av bestämmelser i flera lagstiftningar, bl.a. artikel 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning).

Denna sekretesspolicy gäller endast Rawnice, om inte annat anges i detta dokument.

 

Ägare och datakontrollant

Helene Arvidsson

Mejl om ägarkontakt: Info@rawnice.com

 

Insamlade data

Rawnice samlar in olika typer av uppgifter, direkt eller indirekt, inklusive: e-postadress, namn, telefonnummer, cookies, nyckeldata, data som kommuniceras under användningen av tjänsten och andra olika typer av uppgifter som samlats in under registreringsförfarandet och inköpsprocessen.

 

Fullständig information om varje typ av personuppgifter som samlas in finns i de särskilda avsnitten i detta dokument eller i de särskilda bestämmelser om integritetspolicy som tillhandahålls av tredje parts resurser.

 

Personuppgifter kan tillhandahållas frivilligt av dig eller, i fråga om nyckeldata, insamlade automatiskt av din interna eller tredje parts teknik. Om inget annat anges är det obligatoriskt att hela uppsättningen uppgifter är obligatorisk och användaren förstår att varje underlåtenhet kan leda till en felfunktion eller total oförmåga att tillhandahålla tjänsten.

I de fall där Rawnice uttryckligen förklarar att vissa uppsättningar av uppgifter inte är obligatoriska eller är absolut nödvändiga för operationen, kan de avsiktligt välja att inte deklarera dem utan att ha någon konsekvens eller begränsning i användningen av tjänsten.

Den särskilda användningen av Cookies-eller andra liknande spårningsverktyg-av Rawnice eller tredje parts resurser som används av Rawnice är att tillhandahålla den tjänst som begärs av dig, utöver andra ytterligare ändamål som anges i den särskilda Cookies-policyn, om tillämpligt.

 

Du ansvarar för alla tredjepartsdata som erhållits, postas eller delats genom Rawnice och bekräftar att du har tillstånd från en tredje part att lämna in uppgifterna till Ägaren.

 

Metoder och plats för databehandling

Metoder för bearbetning

Datatillsynsmannen ska vidta särskilda säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst från tredje part, utlämnande av uppgifter, ändring eller destruktion av uppgifterna.
Databehandling utförs uteslutande med hjälp av datorer och telematikfunktioner, för de ändamål som beskrivs.

 

Ibland kan datauppsättningarna vara tillgängliga för andra typer av uppgiftsprocessorer som är involverade i Rawlings affärsverksamhet, t.ex. administration, försäljning, marknadsföring och juridiska avdelningar. Vid andra tillfällen kan datauppsättningarna ges till externa parter som tredjepartsleverantörer, speditörer, datorföretag och värdleverantörer. En lista över dessa leverantörer kan när som helst begäras från datakontrollanten, utan att ange orsaken.

 

 

Rättslig grund för behandlingen

Datastyrenheten kan behandla personuppgifter som är relaterade till användare om en eller flera av följande gäller:

 • Användare har gett sitt samtycke till ett eller flera specifika ändamål. Anm. Under vissa lagstiftningar kan Data Controller tillåtas bearbeta personliga data tills användarobjekten bearbetas ("opt-out")., utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte, när behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk dataskyddslagstiftning.
 • Tillhandahållande av data krävs för att ett avtal ska kunna komma till stånd med användaren och / eller för eventuella förkontraktsskyldigheter i detta.
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Ägaren är föremål för.
 • Bearbetningen är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövandet av den officiella myndighet som är ägare till den som äger den.
 • Behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som ägaren eller den tredje parten bedriver.

Datatillsynsmannen kommer dock att vara tillgänglig för att klargöra den specifika rättsliga grund som tillämpats, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är en rättslig eller avtalsenlig förpliktelse.

 

Plats för bearbetning

Data kommer att behandlas i Ägarens huvudkontor och på andra ställen där de ämnen som berörs av bearbetningen är belägna.

Dataöverföringar, beroende på användarens behörighet och placering, kan leda till en annan dataöverföring från ditt land. Ni har också rätt att få veta den rättsliga grunden för överföringen, i synnerhet om det kommer att vara utanför EES eller utanför länder där internationell rätt inte är tillämplig.

 

 

Lagringstid för bearbetade data

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som krävs i det syfte som de har samlats in för.

Därför:

 • Personuppgifter som samlas in för ändamål som avser fullgörandet av ett avtal mellan ägaren och användaren ska bevaras tills ett sådant avtal har fullgjorts.
 • Personuppgifter lagras för att uppfylla de skattemässiga eller rättsliga krav enligt vilka uppgiftsstyrenheten är verksam.

 

Syftet med databehandling

Hela uppsättningen av användardata samlas in för att tillåta att datakonanten och företaget tillhandahåller sina tjänster, samt för följande ändamål: Kontakta användaren, nyckeltalsanalys, Interaktion med användarens e-postmeddelande, interaktioner med plattformen Shopify. Användarna får ytterligare detaljerad information om sådana bearbetningssyften och de särskilda personuppgifter som används för sådana ändamål i respektive avsnitt i detta dokument.

 

 

Detaljerad information om behandling och insamling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och används för följande ändamål och av följande tjänster:

 

 • Kontakta användaren

  Kontaktform (Mailchimp & Privy)
  Genom att fylla i kontaktblanketten med dina uppgifter (för vilka det är ditt exklusiva ansvar att se till att det är korrekt och intakt), tillåter användaren att Rawnice använder sådana data för att svara på förfrågningar om information, citattecken eller någon annan typ av begäran, enligt vad som anges i rubriken till formuläret.
  Personliga data insamlade: e-postadress, förnamn.
 • Beställning

  Beställningsblankett (Ongående)
  Genom att fylla i beställningsblanketten med dina data godkänner användaren Rawnice att använda insamlade data, t.ex. leveransinformation, e-postadress, namn, adress, telefonnummer för affärsändamål.
  Personliga data insamlade: e-postadress, förnamn, efternamn, telefonnummer, beställningsinformation, adress.

  Opify
  Resurserna representerar vår tjänsteleverantör.

  Dataöverföring utanför EU
  Ägaren har rätt att överföra personuppgifter som samlats in inom EU och EES till tredjeländer (dvs. alla länder som inte ingår i EES) endast i enlighet med en specifik rättslig grund. En sådan dataöverföring grundar sig på en av de rättsliga grunder som beskrivs nedan.
  Användare kan söka sig till ägaren för att få reda på vilken rättslig grund som är tillämplig på vilken specifik tjänst.
  Annan rättslig grund för dataöverföring utomlands (Rawnice)
  Om ingen annan rättslig grund är tillämplig, ska personuppgifter överföras från EES till tredje länder och jurisdiktioner endast om minst ett av följande villkor är uppfyllt:
  • Överföringen är nödvändig för fullgörandet av ett avtal mellan användaren och datakontrollanten.
  • Överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal som har ingåtts i användarnas intresse mellan datakontrollanten.
  • Överföringen är absolut nödvändig av viktiga skäl av allmänt intresse.
  • Överföringen är nödvändig för etablering, motion eller försvar av rättsliga fordringar, rättsliga förfaranden och processer.

Överföringen är nödvändig för att skydda de grundläggande intressena hos den registrerade eller andra personer, om den registrerade är fysiskt eller rättsligt oförmögen att ge sitt samtycke.

Dataöverföring till länder som garanterar europeiska standarder (Rawnice)

Om detta är den rättsliga grunden, genomförs överföringen av personuppgifter från EU till tredjeländer i enlighet med Europeiska kommissionens lämplighet.

 • Europeiska kommissionen fattar beslut om lämplighet för specifika länder när den anser att de har och ger adekvata skyddsnormer för behandling av personuppgifter som är jämförbara med dem som fastställs i relevant EU-lagstiftning. Användarna kan hitta en uppdaterad förteckning över alla beslut om lämplighet som offentliggörs på Europeiska kommissionens webbplats.

  Överföring av uppgifter utomlands baserat på samtycke (Rawnice)
  Om detta är den rättsliga grunden kommer användarnas personuppgifter endast att överföras från EU till tredjeländer om användaren uttryckligen har samtyckt-efter att ha underrättats om de möjliga riskerna på grund av att det inte finns något adekvat beslut och tillräckliga garantier-för en sådan överföring. I sådana fall kommer ägaren att informera användarna ordentligt och samla in sitt uttryckliga samtycke genom Rawnice.

 

Mer information om personliga data

 

 • Försäljning av varor och tjänster online
  De personuppgifter som samlas in används för att förse användaren med tjänster eller för att sälja varor, inklusive betalning och eventuell leverans.
 • De personuppgifter som samlas in för att slutföra betalningen kan omfatta kreditkortet, det bankkonto som används för överföringen eller andra betalningsmedel som planeras. Den typ av data som samlas in av Rawnice beror på det betalningssystem som används.
 • Analys och förutsägelser baserade på användarenData ("profilering")
  Ägaren kan använda de personliga och användningsdata som samlats in via Rawnice för att skapa eller uppdatera användarprofiler. Den här typen av databehandling gör det möjligt för Ägaren att utvärdera användarval, inställningar och beteende för de ändamål som beskrivs i respektive avsnitt i dokumentet.
 • Användarprofiler kan också skapas med hjälp av automatiserade verktyg som algoritmer, som också kan tillhandahållas av tredje part. Om du vill veta mer om den profileringsverksamhet som utförs kan användare kontrollera relevanta avsnitt i dokumentet.
 • Användaren har alltid rätt att protestera mot den här typen av profileringsaktivitet. För att få reda på mer om användarnas rättigheter och hur de ska motionera uppmanas användaren att rådfråga avsnittet i detta dokument som beskriver användarnas rättigheter.
 • Personliga data som samlas in via olika källor än Användare
  Ägaren till Rawnice kan ha samlat in personuppgifter som rör användare utan deras vetskap genom att återanvända eller lägga ut dem från tredje part på de grunder som anges i det avsnitt som specificerar den rättsliga grunden för bearbetningen.
 • Om ägaren har samlat in personuppgifter på ett sådant sätt kan användarna hitta specifik information om källan inom de relevanta delarna av detta dokument eller genom att kontakta ägaren.
 • Tjänsten är inte riktad till barn under 13 år.
  Användarna förklarar sig vara vuxna i enlighet med tillämplig lagstiftning. Minor kan använda Rawnice endast med hjälp av en förälder eller förmyndare. Under inga omständigheter kan personer under 13 år använda Rawnice.

Användare som omfattas av GDPR

Användarna får utöva vissa rättigheter när det gäller deras uppgifter som har behandlats av ägaren.

Användare har framför allt rätt att göra följande:

 • Återkalla deras samtycke när som helst.Användarna har rätt att dra tillbaka sitt samtycke, om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.
 • Objekt som ska bearbetas av deras data.Användarna har rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter om bearbetningen sker på en annan rättslig grund än den som ger sitt samtycke. Närmare uppgifter finns i det särskilda avsnittet nedan.
 • Accessa deras data.Användarna har rätt att få veta om Data behandlas av ägaren, utlämnande av uppgifter om vissa aspekter av bearbetningen och få en kopia av de uppgifter som undergår bearbetning.
 • Verifiera och söka rättelse.Användare har rätt att kontrollera riktigheten i sina uppgifter och begära att den ska uppdateras eller rättas.
 • Begränsa bearbetningen av deras data.Användarna har under vissa omständigheter rätt att begränsa behandlingen av sina uppgifter. I det här fallet kommer ägaren inte att bearbeta sina data för något annat ändamål än att lagra den.
 • Har deras personliga data borttagna eller på annat sätt tagits bort.Användarna har under vissa omständigheter rätt att erhålla radering av sina uppgifter från Ägaren.
 • Ta emot deras data och få den överförd till en annan styrenhet.Användarna har rätt att ta emot sina data i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form och, om det är tekniskt möjligt, att överföra den till en annan registeransvarig utan att hindra dem. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att uppgifterna behandlas med automatiserade metoder och att bearbetningen grundar sig på användares samtycke, på ett avtal som användaren ingår i eller på föravtalade skyldigheter i denna.
 • Logga in ett klagomål.Användarna har rätt att föra in en fordran innan den behöriga myndigheten för dataskydd har rätt till detta.

 

Detaljer om rätt till bearbetning av objekt

Vid behandling av uppgifter i allmänhetens intresse får användaren, vid utövandet av den officiella befogenheten hos datatillsynsmannen, invända mot denna bearbetning genom att tillhandahålla en giltig grund för invändningen.

 

Om det är fråga om invändningar mot en behandling för direkt marknadsföring, kan användaren utan att ange några skäl invända mot en sådan behandling.

 

Hur dessa rättigheter skall utövas

Alla förfrågningar om att utnyttja användarrättigheter kan skickas till ägaren via de kontaktuppgifter som anges i det här dokumentet. Dessa krav kan utövas kostnadsfritt och kommer att tas upp av Ägaren så snart som möjligt och inom en månad.

 

Kakpolicy

Rawnice kan använda Cookies, en del av texten (kod) som är installerad i webbläsaren och som på ett korrekt sätt hjälper datakontrollanten i korrekt tillhandahållande av tjänsten för de ändamål som beskrivs. Vissa ändamål för vilka cookies är installerade kräver samtycke, direkt från platsen för användning, av användaren. Om anläggningen för Cookies är baserad på samtycke, kan medgivandet fritt återkallas / förnekas när som helst genom att följa instruktionerna i det här dokumentet, beroende på webbläsaren.

Tekniska och statistiska Cookies

 • Kakor av strikbart nödvändiga
  Dubai Net Solutions använder sig av Cookies för att spara och memorera användarsessionen och att utföra andra tjänster som är absolut nödvändiga för driften av Dubai Net Solutions, till exempel när det gäller fördelningen av trafiken.
 • Statistiska kakor
  Dubai Net Solutions använder cookies för att spara webbläsningsinställningarna och optimera din webbläsningsupplevelse. Exempel: Kakor kan ingå som kan lagra dina inställningar för det språk som används, skärmupplösning, valuta och andra data relaterade till din direkta användning av webbplatsen.

Andra Cookies och tredje man Cookies

En del av de tjänster som nämns nedan samlar in lämpliga statistiska uppgifter i anonym och aggregerad form.

Dessa tjänster kan också spåra användarens navigeringsvanor, utan att deklarera den specifika sessionen, på ett anonymt och aggregerat sätt.
Dessa kakor tillhandahålls av: Mailchimp, Privy.

 

Ytterligare information om insamling och bearbetning av data

 

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter får användas i rättsligt hänseende av datatillsynsmannen i alla domstolar eller på de rättsliga platser som leder till eventuella rättsliga åtgärder som kan uppstå till följd av felaktig användning av Rawnice eller de därmed sammanhängande tjänsterna.
Användaren kan vara medveten om att ägaren är skyldig att ta fram personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

 

Ytterligare information om användares personliga data

Utöver de ovannämnda avsnitten kan Rawnice tillhandahålla ytterligare och kontextinformation om särskilda tjänster och insamling / behandling av personuppgifter på begäran.

 

Systemloggar och systemunderhåll

För drift och underhåll kan Rawnice och alla tredjepartstjänster samla in filer som spelar in interaktion med Rawnice (systemloggar) använder andra personuppgifter (t.ex. IP-adressen) för detta ändamål.

 

Ändringar av denna sekretesspolicy

Data Controller förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar / förbättringar/deletions/tillägg till detta dokument genom att meddela användare på den här sidan eller eventuellt inom området. Det rekommenderas starkt att du markerar den här sidan ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen nedan.

Om ändringarna gäller bearbetningsaktiviteter som utförs på grundval av användares samtycke, kommer datatillsynsmannen att vid behov samla in nytt samtycke från användaren.

Senaste uppdatering: Maj 25, 2018